Algemene voorwaarden Surfing Young Talents

Algemene Voorwaarden Surfing Young Talents
Gevestigd te Nietap, Leekstermeer
Inschrijfnummer Kamer van Koophandel onder nummer: 58613870

Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt,
tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
a. Gebruiker/Organisator Surfing Young Talents gevestigd te Nietap Leekstermeer en die in de uitvoering
van het bedrijf arrangementen, activiteiten en/of diensten aanbiedt.
b. Vertegenwoordiger: degene die uit naam van de Gebruiker optreedt (bijvoorbeeld: instructeur of trainer);
b. Opdrachtgever: de wederpartij van Gebruiker alsmede de uit hoofde van Opdrachtgever deelnemende personen;
c. Activiteit/Arrangement: de door Gebruiker georganiseerde of aangeboden
dienst en/of activiteit of een combinatie daarvan.
Deze diensten en/of activiteit kunnen bestaan uit het in recreatievorm aanbieden van (wind)surflessen
aan individuen, groepen, bedrijven etc. en alle daarom heen t.b.v. Opdrachtgever
uit te voeren en overeengekomen activiteiten.

Artikel 2 Algemeen
2.1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en uitvoering van de overeengekomen
Activiteiten/Arrangement tussen Gebruiker en Opdrachtgever.

2.2. De Opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden door het aangaan van een overeenkomst met Gebruiker of het feitelijk deelnemen aan een arrangement of activiteit. De
onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Gebruiker,
waarvoor bij de uitvoering door Gebruiker derden worden ingeschakeld.

2.3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Gebruiker en Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3 Uitvoering van de overeenkomst
3.1. Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van
goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der
wetenschap.

3.2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Gebruiker het
recht bepaalde (deel) activiteiten door derden te laten verrichten.

3.3. De Opdrachtgever draagt er voor zorg dat alle gegevens, waarvan Gebruiker aangeeft dat deze
noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Gebruiker worden verstrekt. Hieronder zijn tevens de persoonlijke omstandigheden begrepen van de degene die deelnemen aan de activiteit (m.n. relevante medische en conditionele bijzonderheden). Op basis van de door Opdrachtgever aan Gebruiker verstrekte gegevens is Gebruiker te allen tijde gerechtigd deelname door Opdrachtgever of daarvan deel uitmakende personen uit te sluiten.

3.4. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Gebruiker zijn verstrekt, heeft Gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in
rekening te brengen.

3.5. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Gebruiker is uitgegaan van door Opdrachtgever onjuiste of onvolledig verstrekte gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Gebruiker kenbaar behoorde te zijn.

3.6. Opdrachtgever en de uit hoofde van de tussen Gebruiker en Opdrachtgever gesloten overeenkomst deelnemende personen zijn verplicht voorafgaande aan de deelname aan de activiteit een geldig legitimatiebewijs te tonen en een formulier van deelname te ondertekenen.

3.7. Opdrachtgever vrijwaart Gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan Opdrachtgever toerekenbaar is (waaronder begrepen t.g.v. het niet voldoen aan de informatieplicht door Opdrachtgever en haar deelnemers zoals in deze bepaling weergegeven).

3.8. Opdrachtgever is gehouden (de namens Opdrachtgever deelnemende personen incluis) tijdens de uitvoering van de overeenkomst alle aanwijzingen van Gebruiker op te volgen, bij gebreke Gebruiker op een ieder willekeurig moment kan besluiten de uitvoering van de overeenkomst te staken zonder dat dit aan zijde van Opdrachtgever enig recht geeft op restitutie van betaalde bedragen.

3.9. Indien de uitvoering van de overeenkomst door redenen aan de zijde van Opdrachtgever is
vertraagd dan heeft Gebruiker het recht de extra tijd naar rato van de overeenkomen uur prijs aan
Opdrachtgever in rekening te brengen of de Activiteit/Arrangement in te korten zonder dat dit
Opdrachtgever het recht geeft op enige restitutie of korting.